Stoor, opgeruimd staat netjes

Stoor is de voordeligste aanbieder van flexibele opslagruimte in Apeldoorn. U huurt al opslagruimte vanaf 15 euro per maand. Bovendien huurt u de vierde maand gratis en berekenen wij geen administratiekosten. Zowel de particulier als de zakelijke klant kan gebruik maken van onze uitgebreide, klantvriendelijke dienstverlening. Vergroot uw woon- of werkoppervlak met een unit bij Stoor! Dichtbij, makkelijk en veilig.

Huur voordelig uw
opslagruimte bij Stoor!

STOOR Selfstorage – Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Werkingsgebied en definitie:

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle self storage overeenkomsten (huurovereenkomsten) tussen Stoor Apeldoorn, gevestigd en kantoorhoudende te 7317 AW Apeldoorn, Stadhoudersmolenweg 51, hierna ook te noemen “STOOR” enerzijds en huurders, hierna ook te noemen de “Klant” van self storage ruimte, opslagruimte, hierna ook te noemen het “Gehuurde”, in Nederland anderzijds; deze self storage overeenkomst (huurovereenkomst) wordt hierna ook genoemd: de “Overeenkomst”.

 

Artikel 1. Huurprijs, huurprijsaanpassing en gebruik van aanbiedingen

 1. STOOR is gerechtigd de huurprijs eenzijdig periodiek aan te passen. Dit zal jaarlijks en aan de hand van de indexeringscijfers volgens het CBS gebeuren.
 2. De Klant accepteert de aangepaste huurprijs bij voorbaat, maar behoudt de mogelijk op te zeggen.
 3. Over huur die niet tijdig is betaald, mag STOOR direct een boete opeisen van vijftien procent (15%) van het achterstallige bedrag; met een minimum van € 12,50 per maand of een gedeelte van een maand plus de wettelijke rente over zowel de hoofdsom als de boete vanaf de datum dat de bedragen betaald hadden moeten zijn tot aan de dag dat deze volledig zijn betaald.
 4. Terugbetaling van de huur of de lasten is in geen enkel geval mogelijk.
 5. De gehanteerde acties en/of aanbiedingen zijn éénmalig en aanbiedingen zijn éénmalig per persoon/gehuurde en/of bedrijf tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met STOOR.

 

Artikel 2. Bestemming en gebruik

 1. Het Gehuurde is uitsluitend bestemd voor gebruik als opslagruimte. Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van STOOR is het de Klant niet toegestaan het Gehuurde een andere bestemming te geven. De Klant zal het Gehuurde als een goed huisvader en Overeenkomstig de bestemming en Overeenkomstig het door STOOR vastgestelde Huishoudelijk Reglement gebruiken en onderhouden. Ook is de Klant verplicht het Gehuurde te allen tijde goed afgesloten en perfect schoon te houden en alle afval te verwijderen.
 2. De Klant is bekend met het Gehuurde en heeft onderzocht, zonodig geïnspecteerd, dat het Gehuurde geschikt is voor het wettelijke en als overeengekomen doel en gebruik. STOOR verstrekt uitdrukkelijk geen garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het wettelijke en overeengekomen doel en gebruik.
 3. De Klant zal zich gedragen naar de bepalingen van de wet en de plaatselijke verordeningen alsmede naar de gebruiken omtrent huur en verhuur en de voorschriften van de overheid, de Nutsbedrijven en de verzekeraars.
 4. De Klant staat er voor in dat noch hij, noch vanwege de Klant aanwezige derden hinder of overlast zullen bezorgen aan het Gehuurde, aan het complex waarvan het Gehuurde deel uitmaakt of aan derden. Als hinder of overlast wordt in elk geval aangemerkt overschrijding van de geluidsniveaus zoals deze zijn opgenomen in deel B van de Bijlage bij het Besluit Opslag en Transportbedrijven milieubeheer.
 5. De Klant is gehouden het Gehuurde zodanig te gebruiken dat geen schade aan het milieu in welke vorm dan ook ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan en is gehouden genoegzame voorzorgsmaatregelen tegen milieuschade te nemen.
 6. Het is de Klant niet toegestaan:
  • in het Gehuurde toxische, ontvlambare of gevaarlijke stoffen, aan bederf onderhevige zaken of levende have op te slaan of te laten verblijven;
  • in het Gehuurde juwelen, bont, kunstvoorwerpen, collectiestukken of onvervangbare voorwerpen, voorwerpen met een emotionele of bijzondere waarde op te slaan of te laten verblijven;
  • het Gehuurde te gebruiken op een wijze die in strijd is met strafrechtelijke of invoerrechtelijke wetsbepalingen, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, de opslag in het Gehuurde van wapens, explosieven, drugs, of andere middelen die vallen onder de Opiumwet, smokkelwaar, gestolen of geheelde goederen, illegaal ingevoerde zaken etc.;
  • elektrische toestellen aan te sluiten in het Gehuurde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van STOOR;
  • vanuit het Gehuurde zaken te verkopen en/of te verhuren en/of diensten te verlenen;
  • het Gehuurde als werkplaats te gebruiken;
  • zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STOOR, zaken in, aan of op het Gehuurde aan te brengen;
  • enige commerciële activiteit in of vanuit het Gehuurde uit te oefenen;
  • domicilie in het Gehuurde te vestigen of de zetel van een onderneming in het Gehuurde onder te brengen.
 7. Op het opslaan van goederen of producten bij STOOR is het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer (Stb. 2000, 278) van toepassing. Onverminderd het bepaalde in artikel 2.6, is het de Klant niet toegestaan de volgende in het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer genoemde goederen of producten in het Gehuurde op te slaan:
 • Afvalstoffen, waaronder ook dierlijke en gevaarlijke afvalstoffen;
 • Levende dieren of aan bederf onderhevige zaken;
 • Asbest en/of blauwleer;
 • (Kunst)mest;
 • Gasflessen en/of accu’s;
 • Vuurwerk;
 • Auto- en/of motorwrakken(het opslaan van auto’s en/of motoren niet zijnde wrakken is toegestaan met dien verstande dat onder de auto en/of motor een door STOOR goed gekeurde beschermingsbok of beschermingsmat aanwezig is teneinde te voorkomen dat lekkende olie het milieu aantast, tevens dient de aanwezigheid van brandstof in de daarvoor bestemde brandstoftank tot een minimum beperkt te zijn);
 • Brandbare vloeistoffen waaronder diesel en benzine) met uitzondering van het gestelde hierboven ten aanzien van auto‘s en motoren);
 • Gevaarlijke stoffen of preparaten die op grond van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten (Stb. 1991, 534) zijn ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34 lid 2 van de Wet milieugevaarlijke stoffen (Stb. 1985, 639), zoals:
  • ontplofbare stoffen en preparaten zoals spuitbussen waaronder luchtverfrissers, haarlak, autolak, vernis en autoruitenontdooier; sprays en (vloeibare gassen zoals LPG, waterstof, acetyleen, propaan en butaan; vuurwerk;
  • oxiderende stoffen en preparaten zoals waterstof-en andere peroxiden, chloraten, sterke salpeter- en perichloorzuren;
  • (zeer licht) ontvlambare stoffen en preparaten zoals petroleum, benzine, brandalcohol of methanol, terpentijn, white spirit, aceton, verf, ruitenontdooier, luchtverfrisser, contact- en neopreenlijm;
  • (zeer) vergiftige stoffen en preparaten zoals methanol, ontvlekkers, pesticiden;
  • schadelijke stoffen en preparaten zoals reinigingsproducten, verfverdunners, houtbeschermingsproducten, afbijtproducten voor verf;
  • bijtende stoffen en preparaten zoals ontstopper voor afvoerbuizen, ontkalker, bijtende soda, sterke zuren, afbijtproducten zoals oven en wc-reinigers; irriterende stoffen en preparaten;
  • sensibiliserende stoffen en preparaten;
  • kankerverwekkende stoffen en preparaten;
  • mutagene stoffen en preparaten;
  • voor de voortplanting vergiftige stoffen en preparaten;
  • milieugevaarlijke stoffen en preparaten zoals cfk’s, pcb’s en pct’s; pesticiden en zware metalen zoals kwik in thermometers, cadmium en zink uit batterijen, lood en koper;

 

Gevaarlijke stoffen kunnen meestal worden herkend aan de onderstaande symbolen:

 

1    2       3     4     5         6      7

 

 1. Explosief/ontploffingsgevaar
 2. Oxiderend, vergemakkelijkt de ontbranding van een ander product
 3. Toxisch, gevaarlijk product dat dodelijk kan zijn
 4. Xn/Xi Schadelijk/irriterend, schadelijk of irriterend (inclusief genetisch schadelijke stoffen)
 5. Bijtend/corrosief, tast de huid of materialen aan
 6. Milieugevaarlijk, gevaar voor het milieu
 7. Ontvlambare, ontvlambaar product
 8. Indien de Klant in strijd met artikelen 2.6 en/of 2.7 handelt, is de Klant jegens STOOR aansprakelijk voor alle schade die STOOR hierdoor mocht lijden, onverminderd het bepaalde in art. 5.4. Overtreding van de artikelen 2.6 en/of 2.7 kan bovendien leiden tot strafrechtelijke vervolging van de Klant.

 

Artikel 3. Gehuurde en beschikbaarheid Gehuurde

 1. Het Gehuurde wordt gehuurd en aanvaard in de staat die is vastgelegd in de gewaarmerkte omschrijving die bij de Overeenkomst behoort. Als die ontbreekt, in de staat waarin het zich bij aanvang van de Overeenkomst bevindt in goede staat zonder gebreken en perfect schoon.
 2. STOOR heeft het recht, op haar lasten, de Klant een ander huurobject aan te wijzen en de Klant is verplicht hieraan mee te werken.
 3. Als het Gehuurde op de overeengekomen ingangsdatum niet tijdig beschikbaar is omdat het niet tijdig gereed is gekomen, de vorige gebruiker het Gehuurde niet tijdig heeft ontruimd, of STOOR de door STOOR te verzorgen vergunningen van overheidswege nog niet heeft verkregen, is de Klant geen huurprijs en geen vergoeding wegens bijkomende leveringen en diensten verschuldigd tot de datum waarop het Gehuurde de Klant ter beschikking staat en schuiven ook de overige verplichtingen en de overeengekomen termijnen van de Klant dienOvereenkomstig op.
 4. STOOR is niet aansprakelijk voor eventuele schade voor de Klant die uit de vertraging voortvloeit, tenzij STOOR terzake ernstige nalatigheid of grove schuld kan worden verweten.

 

Artikel 4. Verbod van onderhuur

Het is de Klant niet toegestaan het Gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden onder te verhuren, daar te verhuren of hoe dan ook door derden te laten gebruiken of medegebruiken tenzij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van STOOR.

 

 

 

Artikel 5. Gebreken, aansprakelijkheid en schade

 1. Er is sprake van een gebrek aan het Gehuurde als het Gehuurde gezien de staat of gezien de eigenschap of een andere niet aan de Klant toe te rekenen omstandigheid niet het genot kan verschaffen dat de Klant bij het aangaan van de Overeenkomst van het Gehuurde mag verwachten.
 2. STOOR is bij aanvang van de Overeenkomst uitsluitend gehouden de Klant op de hoogte te stellen van aan STOOR bekende gebreken waarvan STOOR weet dat die afbreuk doen aan de geschiktheid van het Gehuurde naar het overeengekomen gebruik. STOOR is niet aansprakelijk voor de gevolgen, waaronder begrepen alle schade, inclusief bedrijfsschade, van gebreken die STOOR niet kende en niet behoorde te kennen bij het aangaan van de Overeenkomst.
 3. STOOR erkent, behoudens hetgeen in de artikelen 5.1 en 5.2 is vermeld, geen aansprakelijkheid en neemt ook geen aansprakelijkheid op zich ten aanzien van de wetten en contractuele bestemming en het gebruik van het Gehuurde ook niet uit hoofde van bewaring, opslag, toezicht of beveiliging. Het opbergen van zaken in het Gehuurde is en blijft uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant.
 4. STOOR is niet aansprakelijk voor de gevolgen van inspecties of controles van overheidswege van het Gehuurde. Onder deze gevolgen is begrepen eventuele schade aan opgeslagen goederen en/of hang- en/of sluitwerk. De Klant is jegens STOOR te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die STOOR mocht lijden ten gevolge van deze controles en inspecties.
 5. Als de Klant zich, indien noodzakelijk na door STOOR in gebreke te zijn gesteld zoals het hoort, niet houdt aan de voorschriften die in de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen, verbeurt de Klant aan STOOR een direct opeisbare boete van € 250,00 per dag voor elke dag dat de Klant in verzuim is. Het recht van STOOR op volledige schadevergoeding blijft daarbij onaangetast. Bij toepassing van artikel 1.4 van deze Algemene Voorwaarden zal voor hetzelfde feit niet ook nog de boete genoemd in artikel 5.5. worden toegepast.
 6. De Klant is jegens STOOR aansprakelijk voor alle schade en verliezen aan het Gehuurde en/of aan het complex waartoe het Gehuurde behoort en/of aan eigendommen van derden tenzij de Klant bewijst dat de schuld daarvan niet ligt bij hem, de personen die hij tot het Gehuurde heeft toegelaten, zijn personeel en de personen waarvoor hij aansprakelijk is.
 7. De Klant vrijwaart STOOR tegen claims, aansprakelijkheidsstellingen en/of boetes die STOOR worden opgelegd door derden, waaronder de overheid, ten gevolge van gedragingen of nalatigheden van de Klant en/of personen die de Klant heeft toegelaten tot het Gehuurde en/of personeel van de Klant en/of personen voor wie de Klant aansprakelijk is voor het gebruik van het Gehuurde en/of het complex waartoe het Gehuurde behoort.
 8. STOOR is niet aansprakelijk voor schade aan de persoon of zaken van de Klant of derden – en de Klant vrijwaart STOOR voor aanspraken van derden ter zake – door het optreden en de gevolgen van:
  1. Zichtbare en onzichtbare gebreken aan het Gehuurde of het gebouw of complex waarvan het Gehuurde deel uitmaakt;
  2. Weersomstandigheden;
  3. Stagnatie in de bereikbaarheid van het Gehuurde;
  4. Stagnatie in de voorziening van gas, water, elektriciteit, warmte, ventilatie of luchtbehandeling;
  5. Storing van de installaties en apparatuur;
  6. In- en uitstroming van gassen of vloeistoffen;
  7. Brand, ontploffing en andere voorvallen;
  8. Storing in het huurgenot en storing of tekortkomingen in de leveringen en diensten of schade ontstaan door het verlies of diefstal of beschadiging van zaken, vandalisme, vochtigheid, schimmelvorming, roest, blikseminslag en/of knaagdierschade.
 9. STOOR is niet aansprakelijk voor directe of indirecte bedrijfsschade van de Klant of schade als gevolg van de activiteiten van andere Klanten of belemmeringen in het gebruik van het Gehuurde veroorzaakt door derden.

 

Artikel 6. Onderhoud en herstel van gebreken

 1. De Klant zal alle maatregelen nemen ter voorkoming van schade aan het Gehuurde, het complex waartoe het Gehuurde behoort of eigendommen van derden.
 2. De Klant zal STOOR onverwijld schriftelijk in kennis stellen van eventuele gebreken aan het Gehuurde. STOOR heeft een redelijke termijn die – behalve bij calamiteiten – tenminste zes (6) weken na ontvangst van het bericht bedraagt, om een aanvang te maken met het verhelpen van een voor rekening van STOOR komend gebrek.
 3. STOOR mag op, aan of in het Gehuurde of het gebouw of complex waarvan Gehuurde deel uitmaakt of aan belendingen werkzaamheden en onderzoek (laten) uitvoeren in het kader van onderhoud, herstel en vernieuwing, inclusief het aanbrengen van extra voorzieningen en wijzigingen of werkzaamheden die nadelig zijn in verband met milieueisen of overheidsmaatregelen, of naar nutsbedrijven of andere daartoe bevoegde instanties.
 4. Renovatie en/of onderhoudswerkzaamheden van of aan het Gehuurde of aan het gebouw of complex waarvan het Gehuurde onderdeel uitmaakt leveren geen gebrek op, ook niet als deze werkzaamheden tijdelijk het genot van het Gehuurde beperken of verhinderen. De Klant zal onderhoudswerkzaamheden en renovatie van het Gehuurde op van het gebouw of complex waarvan het Gehuurde deel uitmaakt, gedogen en STOOR daartoe in de gelegenheid stellen, zonder recht op vermindering van de huurprijs of andere betalingsverplichting, gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding.
 5. STOOR heeft te allen tijde het recht over te gaan tot het laten verrichten van reparaties aan het Gehuurde door een aannemer naar eigen keuze op lasten van de Klant. De Klant verbindt zich bij voorbaat tot betaling van de factuur van de reparaties binnen zeven (7) dagen na verzending daarvan.

 

Artikel 7. Toegang

 1. De Klant heeft toegang tot het Gehuurde tijdens de normale toegangsuren, overeenkomstig het door STOOR vastgestelde Huishoudelijk Reglement. STOOR is niet verantwoordelijk voor een tijdelijke technische storing die deze toegang verhindert.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 7.3 kunnen STOOR en/of alle door STOOR aan te wijzen personen het Gehuurde uitsluitend betreden met voorafgaande toestemming van de Klant. In noodgevallen zijn STOOR en/of alle door STOOR aan te wijzen personen gerechtigd ook zonder toestemming en zo nodig ook buiten de normale openingstijden het Gehuurde te betreden door openbreking. Met noodgevallen wordt hier ondermeer bedoeld het plotselinge optreden van gebreken, waarvan dringend herstel noodzakelijk is.
 3. Op verzoek van controlerende, opsporende en/of toezichthoudende (overheids)instanties heeft STOOR te allen tijde het recht zichzelf en deze instanties toegang te verschaffen tot het Gehuurde. Voor feitelijke toegangverschaffing tot het Gehuurde door STOOR en/of door derden, waaronder controlerende, opsporende en/of toezichthoudende (overheids)instanties met of zonder bewaring van recht, aanvaardt STOOR geen aansprakelijkheid.
 4. STOOR heeft het recht de Klant de toegang tot het Gehuurde te ontzeggen en/of alle grendels, sloten en andere beveiligingsinstallaties te verwijderen en/of te vervangen of te voorzien van een extra slot als de Klant één van zijn verplichtingen niet of niet correct nakomt en/of STOOR vermoedt dat deze niet of niet correct worden nagekomen. Met name heeft STOOR het recht de Klant de toegang tot het Gehuurde te ontzeggen bij wanbetaling. Wanneer de volledige schuld voldaan is zal de toegang worden vrijgegeven.

 

Artikel 8. (Buiten)gerechtelijke kosten bij procedures

 1. Als de Klant nalatig is of blijft in de nakoming van enige verplichting die op hem rust ingevolge de wet, plaatselijke verordeningen, gebruiken, de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, heeft STOOR het recht de Overeenkomst op te zeggen en/of in en buiten rechte ontbinding van de Overeenkomst te vorderen en volledige schadevergoeding te verlangen.
 2. Als STOOR genoodzaakt is ontbinding te vorderen zoals bedoeld in het voorgaande lid of om de nakoming van deze Overeenkomst af te dwingen, waaronder begrepen de incasso van eventueel achterstallige huurtermijnen, lasten, boetes of andere bedragen die de Klant uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is, zijn alle kosten, zowel in als buiten rechte door STOOR gemaakt, voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen vijftien procent (15%) van het op enig moment maximaal achterstallige bedrag aan hoofdsom vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 1.500,00. Daarnaast blijft de Klant verplicht om de volledige lasten van rechtsbijstand aan STOOR te vergoeden.

 

Artikel 9. Einde Overeenkomst

 1. Bij het einde van de Overeenkomst is de Klant verplicht het Gehuurde aan STOOR op te leveren in de oorspronkelijke staat – dat is hetzij de staat vastgelegd in de bij de aanvang opgemaakt gewaarmerkte omschrijving zoals vermeld in artikel 3 hetzij, bij gebreke van een gewaarmerkte omschrijving, in goede staat – een en ander behoudens normale slijtage, geheel ontruimd en vrij van gebruiksrechten en perfect schoon.
 2. De Klant is verplicht bij beëindiging van de Overeenkomst op eigen kosten alle zaken te verwijderen die door hem in, aan of op het Gehuurde zijn aangebracht met voorafgaande schriftelijke toestemming van STOOR of van een voorgaande Klant zijn overgenomen.

Alle zaken die de Klant na beëindiging van de Overeenkomst in het Gehuurde achterlaat, worden geacht door de           Klant hetzij om niet aan STOOR te zijn overgedragen hetzij te zijn afgestaan ex art. 5:18 (res derelicta) zulks ter           keuze van STOOR en onverminderd het recht van STOOR deze zaken op kosten van de Klant te laten verwijderen.              De Klant blijft volledig aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit achterlating van deze zaken in het Gehuurde.

 

Artikel 10. Mededelingen, adreswijziging

 1. Vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst recht STOOR alle mededelingen aan de Klant over de uitvoering van de Overeenkomst aan het adres van de Klant.
 2. De Klant is verplicht STOOR zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele verhuizingen en/of adreswijzigingen.

 

Artikel 11. Omzetbelasting

 1. Dit artikel is van toepassing op de Klant-ondernemer die als ondernemer wordt aangemerkt voor de Wet op de omzetbelasting 1968 – hierna ook te noemen de “Klant-ondernemer” – en die het Gehuurde zal gebruiken voor prestaties waarvoor de Klant-ondernemer minimaal 90% aftrekrecht kan doen gelden. Dit artikel is niet van toepassing op particulieren.
 2. Voor de in artikel 11.1 genoemde Klant-ondernemer is omzetbelasting verschuldigd.
 3. Door de ondertekening van deze Overeenkomst in zijn hoedanigheid van ondernemer gaat de Klant akkoord met de belaste verhuur.
 4. De Klant-ondernemer en STOOR verklaren uitdrukkelijk dat de huurprijs is vastgesteld met het uitgangspunt dat de Klant-ondernemer het Gehuurde naar tenminste het bij de wet vastgestelde of nader vast te stellen minimum percentage blijvend zal gebruiken of laten gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting; zodanig dat zal worden geopteerd voor een met omzetbelasting belaste verhuur.
 5. De Klant-ondernemer en STOOR maken gebruik van de mogelijkheid die Mededeling 45, Besluit van 24 Maart 1999, nr. VB 99/571 biedt, zien af van een gezamenlijk optieverzoek voor een met omzetbelasting belaste verhuur en volstaan meteen door de Klant-ondernemer in te vullen en te ondertekenen verklaring die integraal onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst.
 6. Als de Klant-ondernemer het Gehuurde niet meer gebruikt of laat gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting en daardoor de vrijstelling van afdracht van omzetbelasting over de huur wordt beëindigd, is de Klant-ondernemer niet langer omzetbelasting over de huurprijs verschuldigd aan STOOR c.q. diens rechtsopvolger(s), in plaats daarvan is de Klant-ondernemer met ingang van de datum waarop die beëindiging van kracht wordt, naast de huurprijs een zodanige afzonderlijke vergoeding verschuldigd aan STOOR c.q. diens rechtsopvolger(s) dat deze volledig gecompenseerd wordt voor:
  1. De niet langer aftrekbare omzetbelasting op de exploitatiekosten van het Gehuurde of investeringen daarin als gevolg van het beëindigen van de optie voor STOOR c.q. diens rechtsopvolger(s).
  2. De omzetbelasting die STOOR c.q. diens rechtsopvolgers aan de fiscus moet betalen als gevolg van het beëindigen van de optie en herrekening als bedoeld in artikel 15, lid 4 van de Wet op de omzetbelasting 1968 of herziening als bedoeld in de artikelen 11 tot en met 13 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968.
  3. Alle overige schade die STOOR c.q. diens rechtsopvolger lijdt door het beëindigen van de optie.
 7. Het financiële nadeel dat STOOR c.q. diens rechtsopvolger lijdt door het beëindigen van de optie wordt door de Klant-ondernemer aan STOOR c.q. diens rechtsopvolger steeds gelijktijdig voldaan met de periodieke huurprijsbetalingen en wordt, met uitzondering van de schade als bedoeld in 11.6 sub a, zo mogelijk door een annuïteit, gelijkelijk verdeeld over de resterende duur van de lopende huurperiode; het blijft echter terstond, volledig en ineens van de Klant-ondernemer opeisbaar als de Overeenkomst om welke reden dan ook tussentijds wordt beëindigd.
 8. Het in 11.6 sub a gestelde is niet van toepassing als bij het sluiten van de Overeenkomst de herzieningsperiode voor aftrek van voorbelasting voor het Gehuurde is verstreken.
 9. Wanneer zich een situatie voordoet als bedoeld in 11.6, zal STOOR c.q. diens rechtsopvolger aan de Klant-ondernemer berichten welke bedragen STOOR c.q. diens rechtsopvolger aan de fiscus moet betalen en inzicht geven in de overige schade als bedoeld in 11.6 sub c. STOOR c.q. diens rechtsopvolger zal haar medewerking verlenen als de Klant-ondernemer de opgave van STOOR c.q. diens rechtsopvolger wil laten controleren door een onafhankelijke registeraccountant. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de Klant-ondernemer.
 10. Als het Gehuurde in enig boekjaar niet is gebruikt voor doeleinden als weergegeven in 11.4, stelt de Klant-ondernemer STOOR c.q. diens rechtsopvolger binnen vier weken na afloop van het betreffende boekjaar hiervan in kennis met een door de Klant-ondernemer ondertekende verklaring. Binnen dezelfde termijn zendt de Klant-ondernemer een afschrift van die verklaring aan de Inspecteur Omzetbelasting.
 11. Als de Klant-ondernemer niet voldoet aan de informatieverplichting als bedoeld in 11.10 en/of niet voldoet aan de verplichting tot ingebruikname als bedoeld in 11.13, of achteraf blijkt dat de Klant-ondernemer een onjuist uitgangspunt hanteerde en STOOR c.q. diens rechtsopvolger daardoor, naar achteraf blijkt, ten onrechte omzetbelasting over de huurprijs in rekening heeft gebracht, is de Klant-ondernemer in verzuim en is STOOR c.q. diens rechtsopvolger gerechtigd het daardoor ontstane financiële nadeel op de Klant-ondernemer te verhalen. Dit nadeel betreft de volledige omzetbelasting die STOOR c.q. diens rechtsopvolger alsnog aan de fiscus verschuldigd is, vermeerderd met rente, eventuele verhogingen, alsmede verdere kosten en schade. Naast de in 11.6 weergegeven regeling voorziet de inhoud van dit lid in een schadevergoedingsregeling voor het geval de optie met terugwerkende kracht mocht worden beëindigd. De extra schade die voor STOOR c.q. diens rechtsopvolger uit die terugwerkende kracht voortvloeit, is terstond, volledig en ineens van de Klant-ondernemer opeisbaar. STOOR c.q. diens rechtsopvolger zal haar medewerking verlenen als de Klant-ondernemer de opgave van deze extra schade van STOOR c.q. diens rechtsopvolger wil laten controleren door een onafhankelijke registeraccountant. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Klant-ondernemer.
 12. Het in 11.6, 11.7, 11.9 en 11.11 gestelde is eveneens van toepassing als STOOR c.q. diens rechtsopvolger pas na – al dan niet tussentijdse – beëindiging van de Overeenkomst wordt geconfronteerd met schade door beëindiging van de voor partijen geldende optie; ook die schade is dan volledig en ineens opeisbaar door STOOR c.q. diens rechtsopvolger.
 13. Onverkort het overige dat hiervoor is bepaald in de Overeenkomst, zal de Klant-ondernemer het Gehuurde in elk geval, met toepassing van het optierecht, in gebruik nemen voor het einde van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarin de Klant-ondernemer het Gehuurde is gaan huren.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Geschillen over de Overeenkomst worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
 2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht exclusief van toepassing.

 

Artikel 13. Slotbepalingen

 1. Als een deel van de Overeenkomst inclusief deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst inclusief deze Algemene Voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, als zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
 2. STOOR is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Klant wordt van de wijzigingen schriftelijk bij aangetekende brief in kennis gesteld en wordt geacht daarmee te hebben ingestemd, tenzij de Klant binnen zes weken na ontvangst van de besbetreffende aangetekende brief STOOR schriftelijk in kennis heeft gesteld van het tegendeel. Bij een voorgenomen wijziging van de Algemene Voorwaarden is de Klant gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen per de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden en in elk geval gedurende een periode van zes weken nadat de wijziging hem is medegedeeld.

 

PRIVACYVERKLARING:

 

Lacygne BV respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

 

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”: www.stoor.nl, domeinnaam
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Lacygne BV, gevestigd te Stadhoudersmolenweg 51, 7317 AWapeldoorn, kvk-nummer:

 

Artikel 2 – Toegang tot de website

 • De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

Artikel 3 – De content van de website  

 • Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.

 

Artikel 4 – Het beheer van de website

 • Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

 • De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is.De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
 • De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
 • Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

 

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

 • Uw gegevens worden verzameld door Lacygne BV en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 • De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

 

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 • Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@stoor.nl.
 • Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

 • In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
 • Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

 • U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@stoor.nl.
 • Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

 

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

 • De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 

Artikel 11 – Cookies 

 • Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
 • Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
  • Google Analytics (analytische cookie)​​​​​​
 • – Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
 • Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Tijdens uw eerste bezoek aan de website, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
 • Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

 

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

 • Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht

 • Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 14 – Contact

 • Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Stoor Apeldoorn, info@stoor.nl, 055-5760820.

 

 

 

 

 

 

opslag services